Vedtægter

§1  Foreningens navn er grundejerforeningen "LYKKESEJE".

 

§2   Foreningens hjemsted er Højreby kommune.

 

§3   Foreningens formål er at varetage grundejernes interresser, herunder et godt miljø.

 

§4   Foreningen kan endvidere lade iværksætte sammenkomster og arrangementer.

 

Medlemmerne og disses forhold til foreningen.

 

§5   Som medlem af foreningen er grundejerne på vejene: Grønningen og Lykkesejevej.

 

Generalforsamlingen kan med  2/3 majoritet af de frem mødte medlemmers stemmer træffe bestemmelse om, at også beboere uden for foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan tilsluttes en anden beboerforening.

 

§6   Medlemmer er pligtige til at meddele bopælsændring til kassereren senest 14 dage efter flytning.

 

§7   Indbetaling af kontingent skal ske til et af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted. Kontingentet fastsætes som et fast beløb pr. husstand. Er et medlem mere end 6 måneder i restance til foreningen, skal bestyrelsen fratage hustandens/grundejerens hans/hendes stemmeret.

 

§8   Kontingent forfalder hvert år i marts og følger parcellen.

 

Generalforsamling.

 

§9   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§10  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar.

 

Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor.

 

4. Rettidigt indkomne forslag.

 

5. Bestyrelsen fremlægger sine planer for det kommende år, heunder fastlægges kontingent.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

 

7. Valg of 2 revisorer.

 

8. Valg of 2 revisorsuppleanter.

 

9. Eventuelt

 

(Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning).

 

§11  Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer, til bestyrelsen, indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

 

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter modtagelsen.

 

§12  Generalforsamlingen vælger dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivelsen.

 

Hver parcel har 2 stemmer. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen.

 

Afstemningen sker ved håndsoprækning,medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.

 

Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal jvf. dog  §5 stk.1 og  §12  stk. 6, som kræver 2/3 majoritet.

 

Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet på generalforsamlingen.

 

 

Bestyrelsen

 

§13  Bestyrelsen består of 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som alle vælges på generalforsamlingen efter følgende regler:

1.  Formanden vælges særskilt for 2 år.

 

2.  Ved formandens fravær vælger bestyrelsen en næstformand.

 

3.   Kassereren vælges ligeledes særskilt for 2 år.

 

4.   Ved hver ordinær generalforsamling vælges der henholdsvis 1 og 2 nye bestyrelsesmedlemmer, idet de, der har siddet i bestyrelsen i 2 år automatisk udgår.

 

5.   De 2 suppleanter vælges for 2 år, men såfremt 1 eller begge i valgperioden er indtrådt i bestyrelsen, fraflyttet eller lignende vælges nye suppleanter på førstkommende generalforsamling.

 

Genvalg kan for alles vedkommende finde sted.

 

Et bestyrelsesmedlem, der uden grund, udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot 1 medlem of bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræde i hans sted.

 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

§14  Bestyrelsen har den daglige ledelse of foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser.

 

Der afholdes bestyrelsesmøde når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt, dog
mindst 2 gange årligt. Alle beslutninger føres til protokol og underskrives inden mødets afslutning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

 

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Bestyrelsen kan supplere sig med arbejdsgrupper blandt medlemmerne til varetagelse af særlige opgaver.

 

 

§15  Foreningen tegnes overfor trediemand af formanden, efter at denne har rådført sig med bestyrelsen.

 

§16  Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

Revisorerne gennemgår mindst 1 gang årligt foreningens regnskab og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemækninger til bestyrelsen.

 

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

§17 Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest den 20/1 så det kan fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

 

§18  Kassereren indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

Pa kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindlese med enten formanden eller næstformanden.

Den kontante beholdning må ikke overstige kr. 1.000,00.

 

Særlige bestemmelser.

 

§19  Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver er bestyrelsen pligtig, efter bedste evne og

overbevisning at afgøre og løse disse. I særlige vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§20  Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

 

Ovenstående love er vedtaget på stiftende generalforsamling

på Højreby kommunekontor d. 30/8 1984

 

H. HÅKANSSON                       ALAN NIELSEN

 

 

§8  er januar ændret til marts.

 

§12 er jvf. dog §5 og 12 ændret til §5 stk 1 og §12 stk 6 og 2/3 flertal ændret til 2/3 majoritet.

 

Ændringerne er godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 1988.

Har du tilmeldt dig PBS

BS_LogoPBS betaling af kontingent. Dk kan til tilmelde dig til betalingsservice som medem så bliver dig fremtidig kontingent betalt til tiden hverken for tidligt eller for sent.


Kalender

Der er ikke oprettet nogen begivenheder

Praktiske oplysninger

 

 

Pil Grøn Kommune

Pil Grøn Borgerservice

Pil Grøn Genbrugsplads

Pil Grøn Vandværk

Pil Grøn EL-Forsyning

 

Lolland Kommune

Administrationsbygningen

Jernbanegade 7

4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

lolland@lolland.dk

Borgerservice Vest

Lolland Kommune

Axeltorv 6

4900 Nakskov

Tlf.: 54 67 67 67

borgerservice@Lolland

Åben

mandag til fredag 12.00-17.00,

lørdag og søndag 10.00-16.00,

 

Jernbanegade 19, 4920 Søllested,

Tlf.: 70 22 11 12

Søllested Vandværk V/ Poul Erik Rasmussen

Jernbanegade 36

4920 Søllested

Info@soellested-vandvaerk.dk

SEAS-NVE

Åben

Mandag-fredag

kl. 08.00 - 18.00

(lukket på alle helligdage)

 

Kundecenter

Tlf.: 70 29 29 29

kundecenter@seas-nve.dk

 

 

 


This website is powered by ML-Netservice - developed by ML-Production - owned of Grundejerforening Lykkeseje