Referat

Referat fra generalforsamlingen i Lykkeseje Grundejerforening den 27. Februar 2017

13 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen i Højrebyhallens Café. Formanden måtte desværre melde afbud kort før generalforsamlingen.

Pkt. 1 Valg af dirigent: Helge Frederiksen blev valgt som dirigent.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning: Pga. Formandens fravær, er beretningen senere blevet omdelt til de tilstedeværende.

Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab v/kasserer: Käthe fremlagde regnskabet. Resultatet for året blev et underskud på 

Kr. 5.074,25. INdtægter kr. 4.750,00 og udgifter kr. 9.824,25. Bankbeholdning 31.12.16 i Danske Bank kr. 15.348,15.

Der er 3 parceller i restance.  Regnskabet blev godkendt. Prisen på det nye telt indkøbt i 2016 er kr. 7.000,00.

Pkt. 4 indkomne forslag : Ingen indkomne forslag.

Pkt. 5 Bestyrelsen fremlægger planer for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent: Ikke de store planer udover en sommerfest den 26. August 2017 kl. 13.00. Kontingentet fortsætter uændret til kr. 100 pr. husstand pr. år.

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen:

Formand Palle Jensen blev valgt for 2 år

Bestyrelsesmedl. Johnny Hermansen blev genvalgt for 2 år

ÆBestyrelsessuppl. Jan Larsen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsen består udover de på generalforsamlingen valgte af : 

Bestyrelsesmedl. Tonni Madsen og Chris Larsen, kasserer Käthe Hermansen og suppl. Inge Lise Madsen (alle er på valg i 2018)

PKt. 7 Valg af revisorer og suppleanter for 1 år:

Revisorer Jan Larse og Helge Frederiksen blev genvalgt for 1 år

Revisorsuppl. Bente Larsen og Niels Jensen blev genvalgt for 1 år

Pkt. 8 evt: der var ikke mange som havde noget til eventuelt. Snakken gik lidt vedr. sommerfesten den 26. august, som nok starter med lidt spil, så får vi eftermiddagskaffen og når så lidt spil inden vi spiser sammen til aften. Forventet mødetidspunkt kl. 13. Teltet bliver sat op om formiddagen. Håber på større tilmelding end i 2026, hvor festen måtte aflyses.

NB: Foreningens telt, lyskæde m.m. Opbevares hos Broby i Jernbanegade. Henv. ved udlån til Johnny Hermansen ( har nøglen)

Ref. Käthe

-----------------------------------------------------

 Referat fra generalforsamlingen i Lykkeseje Grundejerforening den 8. februar 2016

16 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen i Højrebyhallens Café.

Pkt. 1 Valg af dirigent: Palle Jensen blev valgt som dirigent.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Folk i vores udstykning er rare og hjælpsomme, men når det gælder grundejersammenhæng ”har nok i sig selv”, da kun få deltager i ”Foreningens arrangementer”. I sommers blev afholdt en dejlig sommerfest, som der var opbakning omkring. Det kneb mere med det planlagte julebanko, som måtte aflyses da minimumstilmeldingen på 20 personer ikke var nået ved tilmeldingsfristens udløb.

Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab v/kasserer: Käthe fremlagde regnskabet. Resultatet for året blev et overskud på kr. 1.150,50. Indtægter kr. 4.200 og udgifter kr. 3.049,50.Bankbeholdning 31.12.15 Jyske Bank kr. 20.422,40. Der er 4 parceller, som er i restance. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 Indkomne forslag: a. Forslag om at skifte bank grundet høje gebyrer v/kasserer – argument fra Jan om ikke at skifte – måske andre banker fulgte med i prisstigningen. b. Indkøb af nyt telt – bedre kvalitet end det Foreningen har i dag.

a. Jyske Bank er steget med deres gebyr pr. kvt. fra kr. 50 til kr. 200 (vel og mærke for foreninger) kasserer fremlagde en sammenligning mellem Jyske Bank, Lollands Bank og Danske Bank, hvoraf det klart fremgik at Danske Bank er billigt med kr. 25 pr. md. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at skifte til Danske Bank.

b. Efter lidt diskussion frem og tilbage, blev det lagt ud til bestyrelsen at indkøbe et nyt telt i forbedret kvalitet.

Pkt. 5 Bestyrelsen fremlægger planer for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent: Ikke de store planer ud over en sommerfest samt forsøge endnu engang med julebanko. Kontingentet fortsætter uændret til kr. 100 pr. husstand pr. år.

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen:

Kasserer Käthe Hermansen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedl. Tonni Madsen og Chris Larsen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsessuppl. Inge Lise Madsen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsen består udover de på generalforsamlingen valgte af: Formand Lissi Håkansson, bestyrelsesmedl. Johnny Hermansen og bestyrelsessuppl. Jan Larsen ( alle tre på valg i 2017)

Pkt. 7 Valg af revisorer og suppleanter for 1 år:

Revisorer Jan Larsen og Helge Frederiksen blev genvalgt for 1 år

Revisorsuppl. Bente Larsen og Niels Jensen blev genvalgt for 1 år

Pkt. 8 Evt.:Käthe oplyste at projekt ”Ren By” er planlagt til 21. maj 2016. Denne gang er der stemning for at ”vi fejer for egen dør”, dvs. vi prøver at holde Grønningen/Lykkeseje ren, men også den 21. maj, og går med ved afslutningen i Caféen bagefter.

Käthe har talt med Henrik fra Park & Vej, som har lovet enten at sætte fartbegrænsning op på Troelsebyvej fra svinget v/Kistrup mod byen, eller flytte byskiltet dertil, a propos ønske på sidste års generalforsamling – da farten på Troelsebyvej ved Lykkesejevej tit er høj.

Hvis muligheden foreligger lejes keglebane fra Kappel til sommerfesten.

Spørgsmål om hjertestarter på ”vores veje” vil blive for dyrt for Foreningen at anskaffe og vedligeholde i form af udskiftning af batteri vist nok, hvert 3. år. NB:Foreningens telt, lyskæde m.m. opbevares nu hos Broby i Jernbanegade. Henv. ved udlån til Johnny Hermansen (har nøglen).

ref. Käthe

--------------------------------

Referat fra Generalforsamlingen 25. Februar 2015: 15 medlemmer var mødt frem i Højrebyhallens Café.

1. Palle Jensen blev valgt til dirigent.

2. Chris fortalte om de nyopsatte nabohjælpsskilte, som er blevet opsat på indfaldsvejene, samt på stien fra Anlægsvej. Der blev opfordret til, at beboerne selv går ind på nabohjælp.dk, og tilmelder sig, så de får tilsendt mærkater til postkasse/dør. Chris omtalte den vellykkede sommerfest, hvor vi var så heldige, at kunne være indendørs hos Gunner på Lykkesejevej. Formandens beretning blev godkendt.

3. Käthe fremlagde regnskabet. Den største udgift på kr. 1.473,00 er brugt til indkøb af 3 nabohjælpsskilte. Resultatet for året blev et overskud på kr.  95,94. Indtægter kr. 4.300,00 og udgifter på kr. 4.204,06. Vores bankbeholdning i Jyske Bank 31.12.14 er kr. 19.271,90. Alle på nær Hans Pedersen, Grønningen 26, godkendte regnskabet. Hans Pedersen's kritik gik på opstillingen af regnskabet. Der blev forelagt dokumentation for bankbeholdningen i form af originaludskrift fra Jyske Bank. 

4. Der var indkommet et forslag. Lone Richter nævnte, at hun syntes, at det ikke kunne være særlig miljørigtigt med røgen fra brændeovnene, nogle få gange om året, når det er meget vindstille. Svært at gøre noget ved, kan skyldes at det brænde, som benyttes måske ikke er helt tørt. 

5. Kontingentet er uændret kr. 100,00 pr husstand pr. år. Ingen specifikke planer for kommende år. Bestyrelsen arbejder videre med en sommerfest, samt evt. et julebanko m/gløg m.m. sidst i november en lørdag eller søndag formiddag. 

6. Lissi Håkansson blev valgt til formand for 2 år, Johnny Hermansen blev genvalgt  bestyrelsesmedlem for 2 år,  Chris Larsen  blev valgt  som bestyrelsesmedlem for 1 år og Jan Larsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 2 år.  //  Der henvises til hjemmesiden, hvoraf hele bestyrelsen er nævnt.

7. Helge Frederiksen og Jan Larsen blev genvalgt som revisorer for 1 år.

8. Bente Larsen og Niels Jensen blev genvalgt som revisorsuppleanter for 1 år.

9. Under evt. blev der oplyst om gentagelse af projekt Ren Byg, hvor der er formøde 30.3.15 kl. 19 på Troelsebyvej 1 (tilmelding på mobil 20273250) og den 9. Maj 2015 er dagen, hvor Søllested, ved fælles hjælp, gerne skulle blive lidt "Renere". Information vedr. 9. Maj, vil blive husstandsomdelt tættere på datoen. 

Der blev også fremsat ønske om en hjertestarter lidt nærmere Grønningen/Lykkeseje, da de 2 i Søllested er placeret henholdsvis ved Højrebyhallen og ved Biografen.

Der blev også nævnt, at nogen kører i området med temmelig høj fart, der tages kontakt til Boye Jørgensen, Nakskov Politi, i håb om, at byskiltet på Troelsebyvej, kan blive flyttet længere mod øst.

Ref.: Käthe
  

 

Har du tilmeldt dig PBS

BS_LogoPBS betaling af kontingent. Dk kan til tilmelde dig til betalingsservice som medem så bliver dig fremtidig kontingent betalt til tiden hverken for tidligt eller for sent.


Kalender

Der er ikke oprettet nogen begivenheder

Praktiske oplysninger

 

 

Pil Grøn Kommune

Pil Grøn Borgerservice

Pil Grøn Genbrugsplads

Pil Grøn Vandværk

Pil Grøn EL-Forsyning

 

Lolland Kommune

Administrationsbygningen

Jernbanegade 7

4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

lolland@lolland.dk

Borgerservice Vest

Lolland Kommune

Axeltorv 6

4900 Nakskov

Tlf.: 54 67 67 67

borgerservice@Lolland

Åben

mandag til fredag 12.00-17.00,

lørdag og søndag 10.00-16.00,

 

Jernbanegade 19, 4920 Søllested,

Tlf.: 70 22 11 12

Søllested Vandværk V/ Poul Erik Rasmussen

Jernbanegade 36

4920 Søllested

Info@soellested-vandvaerk.dk

SEAS-NVE

Åben

Mandag-fredag

kl. 08.00 - 18.00

(lukket på alle helligdage)

 

Kundecenter

Tlf.: 70 29 29 29

kundecenter@seas-nve.dk

 

 

 


This website is powered by ML-Netservice - developed by ML-Production - owned of Grundejerforening Lykkeseje